Σχετικά

To MAGNet Community αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια για τη δικτύωση, συνεργασία, προώθηση και ανταλλαγή πείρας και γνώσεων μεταξύ ατόμων, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανώσεων, οργανισμών και φορέων με έμφαση στον τομέα του πολιτισμού, των τεχνών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ξεκίνησε τη δράση του στα τέλη του 2020. Μέσα από τη σταδιακή ανάπτυξη του σκοπεύει να υποστηρίξει συνέργειες, θεματικές συνεργασίες, καλλιτεχνικά δρώμενα, χρήση νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό, δράσεις εκπαίδευσης και καινοτομίας και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των μελών του, με γνώμονα τις ανθρώπινες αξίες.

Επιθυμεί να εμπνεύσει τα μέλη και τους αποδέκτες και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και σύνδεσης μεταξύ ατόμων και ομάδων που έχουν κοινό σημείο αναφοράς τη Μαγνησία.

Για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του θα επιδιώξει την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα πολιτιστικά δίκτυα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.